MeSheWe’s visioner, ändamål och metoder

VÅR VISION

 • Är ett jämställt, inkluderande samhälle där varje enskild flicka har resurser och möjligheter att ta sig fram och utvecklas till en självständig och självförsörjande individ. 
 • Är att bryta den negativa spiralen där flickors osynliggörande inte bara är en tragedi för den enskilda flickan, utan också får effekter på fattiga länders möjligheter att skapa hållbar utveckling. 
 • Är att utöka tonårsflickors och unga kvinnors plats (civic space) – så att de får ”en plats att ta plats på” både i sin närmiljö och i sitt liv generellt. 
 • Är att flickor, över religionsgränser och etnicitet, får möjlighet att bli aktiva förändringsaktörer i sina civilsamhällen.

VÅRT ÄNDAMÅL

 • Jämställdhet med kreativa metoder
  Är att öka flickors utrymme i det offentliga rummet är centralt för ökad jämställdheten. Vi vill stärka flickor både på det personliga planet och som grupp, så att de själva kan driva förändring i sin närmiljö. Detta sker med kreativa och moderna metoder, alltså på sätt som intresserar ung kvinnor i en föränderlig värld, och erbjuder dem en glimt av en värld bortom traditionella kvinnoroller.
 • Förändringsaktörer
  Vi vill bidra till att flickor och unga kvinnor får den kunskap och de verktyg de behöver för att kunna bli framtidens förändringsaktörer och ledare. Flickor och unga kvinnor ska både enskilt och i grupp, kunna driva förändringsprocesser i civilsamhället som bidrar till ökad jämställdhet och i förlängningen jämlikhet.
  Vi vill se flickor som är med och bygger ett samhälle där de kan känna sig säkra, ha självförtroende och makt att själv bestämma över sin framtid.
 • Childprotection, SRHR & förebyggande av genderbaserat våld
  Vi initierar, stöttar och driver ändamålsmässiga utvecklingsinsatser som katalysator inom och genom större sammanhang i civilsamhället. Skydd av barn (childprotection) inklusive förebyggande av genderbaserat våld ska genomsyra organisationen. Särskild hänsyn ska tas till möjligheter att informera unga kvinnor om deras sexuella och reproduktiva rättigheter. Att informera om och driva en rättighetsagenda för flickor och unga kvinnor är och kommer alltid att vara en viktig del av vårt arbete. Vår verksamhet rör oftast utbildning, sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) och allas mänskliga rättigheter.
 • ”Civic space” – en plats att ta plats på
  En egen plats kan vara inom en större organisation, som grupp samlad kring en speciell fråga, genom specialinsatser inriktade på att lyfta fram unga kvinnor eller genom påverkansarbete och lobbying för frågor som berör unga kvinnor. Denna plats kan också vara i familjen, i skolan och i vängruppen.
 • Framtidens ledare
  Vi ser flickor som framtidens ledare och vill genom projekt kring t ex sociala media, foto, poddar, skrivande, låta dem driva sina frågor samtidigt som de stärks i en ledarroll.
 • Interfaith
  Vår verksamhet lägger stor vikt vid att bygga broar mellan etniska och religiösa grupper – interfaith – för fredsbygge och systerskap, kvinnor, fred och säkerhet (WPS). Både väpnade konflikter och diskriminering bottnar ofta i rädsla, okunskap och särskiljning av etniska och religiösa grupperingar.
 • Kvalitativa insatser
  Vi strävar efter att växa organiskt och ser hellre kvalitativt intressanta insatser, än stora oklara stöd. Vår samlade erfarenhet är att förändring kommer från personer som fått en idé och vågar följa den.

VÅRA METODER 

 • Media
  Vi ser media i alla former som en viktig väg för att ge röst åt tonåriga flickor och driva social förändring, men också som en plats flickor måste förstå och kunna skydda sig. Att kunna tolka och styra media är av största vikt för unga flickor idag, varför detta ingår i vårt arbete där det är möjligt och relevant. Vi ser media som både ett mål och ett medel.
 • Ledarskapsträning 
  Vi arbetar med små ”girl circles” eller ”moduler” där flickor får prova på att ta ledarskapsroller, uttrycka sig och ”ta plats”. Modulerna utvecklas beroende på sammanhanget.
 • Delaktighet
  Flickorna ska själva vara delaktiga i att driva projekten och sammanhanget anger metoden. Vi är övertygade om att varaktig förändring sker när människor agerar tillsammans för att uppnå resultat.
 • Agera & driva egna frågor 
  Vi stöttar flickor i att driva frågor mot makthavare, som till exempel att mobilisera mot gender based violence (GVB) eller att lyfta fram kvinnliga politiker.
 • Nyskapande små organisationer
  Vi stöttar organisationer som jobbar med tonårsflickor på nyskapande och intressanta sätt. Ett sådant exempel är Girl Determined i Myanmar.
 • Befintliga gräsrotsprojekt
  Vi hittar projekt som drivs av och för flickor från en viss etnisk grupp som exempelvis rohingyer i Rahkine (YAER eller projekt där flickor redan själva satt igång något och som är väl värt att stödja, som till exempel Thuma Collective.
 • Flickplattformar inom större NGO’s & CSO’s
  Vi identifierar ”fickor” och plattformar inom större, befintliga organisationer där vi kan skapa en plats för tonåriga flickor, och ge dem makt att påverka och ta plats. Till exempel finansiera ett projekt inom en stor NGO där flickor själva driver kampanjer för att få skolor att skapa säkra skolvägar för flickor.