Agenda 2030 - FN’s Globala mål

De projekt och de organisationer som MeSheWe samarbetar med, arbetar alla med främjade av de globala målen (SDG), Agenda 2030. Mycket tyder på att flickors liv i dag är bättre i många avseenden än de föregående generationerna. Flickor är nu mer benägna att överleva barndomen, mer sannolika att gå i skolan och genomföra sin utbildning, mindre benägna att vara undernärda och det är mindre troligt att de gifter sig redan som barn.

LEAVE NO ONE BEHIND

Agenda 2030: Den grundläggande principen om att ingen ska lämnas utanför i uppfyllandet av de Globala målen, Leave no one behind, innebär att alla, överallt, ska kunna ta del av utvecklingens framsteg. För att lyckas med detta krävs särskilda satsningar för grupper som idag exkluderas. Flickor exkluderas i hög grad i många länder.
Flickor lider fortfarande betydande brister och ojämlikheter, varav många är resultatet av den ständiga könsdiskriminering som flickor och kvinnor möter överallt. Många flickor är extra missgynnade och kämpar med nackdelar som ytterligare försvårar deras liv och framtidsutsikter, så som etnicitet, religion, funktionshinder, platsen de bor på eller migrationstatus. Att uppnå SDG kommer inte att vara möjligt utan att nå alla flickor, också de mest missgynnade. Exempelvis:

Mål 3 som ska säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv.

– kommer bara att uppnås om tonåriga flickor, som för närvarande står för nästan två av tre nya HIV-infektioner i deras åldersgrupp, nås med förebyggande information och behandlingsalternativ.

Mål 4 om inkluderande och jämlik kvalitatativ utbildning för alla.

– kommer bara att uppnås om vi kan sätta stopp för att flickor i många länder förblir missgynnade när det gäller utbildningsåtkomst, genomförande och lärandemål.

Mål 5 om att uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors egenmakt.

Att avskaffa alla former av diskriminering av flickor och kvinnor kommer inte att uppnås om en av fyra flickor fortfarande gifter sig i barndomen och många länder fortsätter utövandet av olika typer av könsstympning av flickors könsorgan (FGM).

Mål 16 att främja fredliga och inkluderande samhällen

– kan bara uppnås om vi arbetar mot den rådande könsdiskrimineringen och de normer som i många delar av världen förpassar flickor till en lägre status både i samhället och i deras egna familjer. Könsdiskriminering och föreställningar om flickors lägre värde gör dem sårbara för exploatering och våld, inklusive människohandel och sexuella övergrepp.

 

Läs mer om FN:s globala mål på GLOBALA MÅLEN  (United Nations Development Programme (UNDP))